NIEUWE BESTUURSLEDEN AV FORTUNA GEZOCHT

Na meerdere jaren als bestuurslid bezielend leiding gegeven te hebben aan onze atletiekvereniging, hebben Ben van der Velde (voorzitter), Antoinette Roelvink (penningmeester) en Willem van der Heijden (secretaris) aangegeven zich op een andere manier voor de vereniging in te willen gaan zetten. Een vereniging van meer dan 800 leden draaiende houden kan alleen met de inzet van vele vrijwilligers en een bestuur dat knopen doorhakt, de (administratieve) zaken op orde houdt en contacten onderhoudt met ‘de buitenwereld’. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wil je weten wat de bestuurstaken inhouden en/of ben je geïnteresseerd je als bestuurslid in te zetten voor AV Fortuna? Neem dan vrijblijvend contact op via info@avfortuna.nl of spreek één van de huidige bestuursleden aan (kan ook via mail).

Om een idee te krijgen van het bestuurswerk kun je ook dinsdag 14 februari om 20:30 vrijblijvend langskomen in de bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat. Het huidige bestuur vergadert hier dan (van19:00-20:30) en aansluitend kun je kennismaken met het bestuurswerk. Graag wel vooraf aanmelden via de mail.

In het bestuur werken aan onze dynamische atletiekvereniging wordt door de huidige bestuurleden over het algemeen ervaren als leerzaam, inspirerend, gezellig en uitdagend. Het geeft ons het goede gevoel je nuttig in te zetten voor de vereniging waar we zelf veel sportief plezier aan beleven maar ook voor de maatschappij. Soms zijn er natuurlijk ook lastige kwesties die we op moeten lossen. Toch weten we de uitdagingen steeds weer in goed overleg op een positieve manier op te pakken. Zo hebben we de laatste jaren veel bereikt: een nieuw administratief systeem met daaraan gekoppelde website, VOG voor alle trainers en bestuursleden, de baan ligt er weer prima bij, contracten met de gemeente en de Polderpoort, meer aandacht voor communicatie, etc. etc. 

Al met al zijn de belangrijkste competenties voor bestuurleden van AV Fortuna: goed kunnen samenwerken, besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen en staan voor je vereniging.

Het bestuur van AV Fortuna bestaat uit de volgende functies:

  • voorzitter (vacature)
  • penningmeester (vacature)
  • secretaris (vacature)
  • 1 tot 4 algemeen bestuursleden (diverse portefeuilles – in overleg) (vacature)

Wat houdt het bestuurswerk zo’n beetje in?

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij/zij zit de maandelijkse bestuursvergaderingen en 2-jaarlijkse algemene leden vergaderingen (ALV) voor.  De voorzitter is verantwoordelijk voor de externe contacten voor zover die geen relatie hebben met de verschillende portefeuillehouders. Daarnaast geeft hij/zij acte de presence bij verschillende wedstrijden en activiteiten van de vereniging. Lees ook het artikel in de Groot Vlaardingen met ons scheidend voorzitter Ben van der Velde.

De penningmeester beheert de financiële middelen van de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor het innen en administreren van de contributies, donatiegelden en subsidies. Verder verzorgt de penningmeester een verantwoorde en goed controleerbare vastlegging van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.

De secretaris is onder meer belast met het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen, het voeren van de externe correspondentie en het in goede staat houden van het archief

Algemeen bestuursleden beheren de meer inhoudelijke portefeuilles, zoals wegatletiek, baanatletiek, jeugd, accommodatie, communicatie, materiaal of vrijwilligers en leggen beleid op deze portefeuilles voor aan de ALV.

De portefeuilles worden in onderling overleg verdeeld. Diverse portefeuilles die opnieuw belegd moeten worden:

  • baanatletiek (m.n. contactpersoon voor de coördinator baan),
  • wegatletiek (m.n. contactpersoon voor de coördinator weg),
  • vrijwilligers.

Het huidige bestuur overlegt 1 maal per maand en heeft daarnaast contact via de mail en de whats-app groep. Hiernaast wordt gemiddeld 1 tot 5 uur per week besteed aan het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Onze ervaring is dat je daar zelf vorm aan kunt geven en is het ook afhankelijk van hoe je je taken invult (alles zelf doen, delegeren, time-boxen, etc).

Wil je nog meer weten over de bestuurstaken en/of is het bestuurswerk misschien iets voor jou? Neem dan voor vragen contact op via info@avfortuna.nl en/of meld je bij dit mail-adres aan voor de vrijblijvende “Kennismaking Bestuur” op dinsdag 14 februari.

Nieuws overzicht