Nieuwe ontwikkelingen beeldvorming locatie-onderzoek atletiekbaan & zwembad

Zondag 3 maart berichtten we middels dit bericht over het locatie-onderzoek atletiekbaan. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. Aan de beeldvorming over het locatie-onderzoek zal een aparte raadscommissievergadering worden besteed. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 19 maart en niet op donderdag 14 maart.

In de raadscommissievergadering van 19 maart wordt het locatie-onderzoek besproken met de commissie van de gemeenteraad. De raadsleden krijgen een presentatie over de uitkomst van de uitgevoerde locatiestudie, conclusies, adviezen en vervolgstappen. Er is voor de locatie van het zwembad een nieuwe locatie bij gekomen. Meer informatie staat hier.

Het bestuur van AV Fortuna heeft kennis genomen van de studie en de nieuwe optie. De raad krijgt twee scenario's voor het vervolg voorgelegd. AV Fortuna ziet in beide scenario's mogelijkheden, want wij ondersteunen van harte de voorkeurslocatie voor de nieuwe atletiekbaan. De snelheid van en het doorlopen van een kwalitatief goed proces zijn daarbij key. Nú investeren in nader onderzoek naar de voorkeurslocatie en de mogelijkheid voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de voorkeurslocatie legt de basis voor de toekomst van onze vereniging, in onze geliefde Broekpolder.

Onze baan zal in het najaar worden afgekeurd door de Atletiekunie vanwege alle mankementen. Een nieuw aangelegde baan zonder risico op verzakkingen heeft onze hoofdprioriteit. Ook zijn wij blij dat onze zorgen over de continuïteit van de vereniging bij renovatie op huidige locatie worden erkend. Het is daarbij van belang dat in de komende periode ook de zorgen over continuïteit van de andere betrokken verenigingen, zoals de modelbouwvereniging goed worden geborgd.

Wij staan open voor het verkennen van synergie tussen zwembad locatie- en atletiekbaan. De wethouder stelt in de memo over de aanvullende locatie weiland broekpolder (uit te werken in scenario 2) dat moet worden afgewogen hoe de atletiekbaan accommodatie zich verhoudt tot deze locatie. Het biedt mogelijk kansen om faciliteiten te integreren en dus te delen. Bij deze verkenning en afweging zullen wij het belang van een eigen onderkomen voor identiteit van de vereniging, het onderhouden van nauwe verbinding met ouders en vrijwilligers en onze groeipotentie naar voren brengen. Daarbij kunnen we de verschillende functies van een eigen onderkomen, denk aan kantine/terras, opslag van materialen, wedstrijdsecretariaat/bestuursruimte, krachthonk en kleedkamers apart in beeld brengen en afwegen. Wij zullen de beeldvormende vergadering en de daaruit komende vervolgstappen met veel interesse volgen. De vergadering is openbaar en zowel digitaal als op het stadhuis op de publieke tribune te volgen.

Nieuws Overzicht